Algemene Voorwaarden Members Club

Algemene voorwaarden Members’ Club
Van de eenmanszaak Food I Love, gevestigd aan Buitensingel 46, 9611 DG te Sappemeer, Nederland.

 Artikel 1 Definities

 1. Food I Love: gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Member: degene met wie Food I Love een overeenkomst heeft gesloten
 3. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst wordt hiermee bedoeld: elke gemaakt afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Food I Love en member.
 4. Formulier voor herroeppingsrecht: het formulier wat bijgevoegd is in Bijlage I wat gebruikt moet worden voor het herroeppingsrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Food I Love en member, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van een member worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Food I Love en member zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Member gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Member kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.
 5. Food I Love is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 Prijzen

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en facturen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat member haar inschrijving heeft bevestigd door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de website van Food I Love. Food I Love zal een digitale bevestiging sturen van de aanmelding.
 2. De door Food I Love opgestelde bevestiging wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij member daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Food I Love alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en member daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 4. Food I Love is gerechtigd na het aangaan van de overeenkomst van member zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5 Lidmaatschap

 1. Member kan zich binnen 10 werkdagen herroepen door middel van het herroepingsformulier Bijlage I van deze voorwaarden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Member is verplicht de lidmaatschapsbetaling te voldoen.
 3. Food I Love mag potentiele members weigeren zonder opgave van reden.
 4. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging.
 5. Het lidmaatschap wordt aangegaan per periode (de lidmaatschapsperiode). Deze periode is afhankelijk voor de gekozen betaling: maand, kwartaal of jaar.
 6. Het lidmaatschap is per maand opzegbaar en moet gebeuren één maand voor het einde van de lidmaatschapsperiode. Dit kan schriftelijk dan wel per e-mail. De opzegging zal bevestigd worden door Food I Love.
 7. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd of ontbonden verwijdert member alle verkregen informatie van haar computer en/of andere apparatuur, tenzij ander is overeengekomen.
 8. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen.
 9. Openstaande betaling komen niet te vervallen na het beëindigen of ontbinden van het lidmaatschap.

Artikel 6 Rechten en plichten Food I Love

 1. Food I Love zal zich inspannen om de Members’ Club beschikbaar te stellen, maar kan niet garanderen dat deze ten alle tijden beschikbaar is.
 2. Food I Love is niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de producten, diensten, reclame en de afhandeling van verkoop binnen de Members’ Club.
 3. Food I Love heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de Members’ Club. Zij zal haar uiterste inspanning leveren om beperkingen in kernfuncties van de Members’ Club vooraf te melden, binnen een redelijke termijn, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.
 4. Food I Love heeft het recht om verbeteringen, aanpassingen en/of uitbreidingen door te voeren ten behoeve van de Members’ Club, waarna deze kenbaar worden gemaakt via de Members’ Club.
 5. nieuwsbrief members club met daarin onder andere wijzigingen
 6. back-up maken van gegevens binnen members club
 7. Food I Love is niet verantwoordelijk voor gegevens die geplaatst worden door member, ook niet in het geval een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van een derde wordt gemaakt. Food I Love is wel gerechtigd om gegevens en/of berichten te verwijderen wanneer deze kunnen leiden tot schade aan de Members’ Club, zonder opgave van rede.
 8. Food I Love is niet aansprakelijk voor gevolgen die zijn ontstaan uit afspraken, ontmoetingen en/of feesten buiten de Members’ Club die door een member zijn genoemd in de Members’ Club.
 9. Food I Love is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie. Food I Love ontvang mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Members’ Club.

Artikel 7 Rechten en plichten member

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst worden (adres)gegevens gevraagd aan member tijdens het registratieproces. Zij is verplicht de juiste, actuele en volledige gegevens aan te leveren. Wanneer de gegevens wijzigen zorgt member ervoor dat deze zo spoedig mogelijk, via e-mail, aan Food I Love worden doorgegeven, wanneer dit nodig is voor het lidmaatschap.
 2. Member moet zich respectvol gedragen binnen de Members’ Club. Wanneer er veelvuldig respectloos gedrag wordt getoond kan de toezegging worden geblokkeerd, zonder dat recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige vorm van schadevergoeding verplicht is voor Food I Love.
 3. Member zal geen gegevens plaatsen in de Members’ Club die een inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 4. Wanneer Food I Love aan Member gegevens vraagt of andere medewerking is zij verplicht om medewerking te verlenen om deze gegevens te verstrekken. Het betreft gegevens voor registratie, gegevensverstrekking of een ander vraagstuk.
 5. Als member een digitaal product van een derde aanschaft is zij zich ervan bewust dat dit niet persé een product hoeft te zijn van Food I Love.
 6. Member is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij zelf heeft verstrekt en de aangemaakte topics of reacties.

Artikel 8 Uitvoering door derden

Member stemt ermee in, dat Food I Love de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

Artikel 9 Betaling

 1. Member moet de lidmaatschapskosten steeds voorafgaand aan de periode betalen. Dit geschiedt middels automatische incasso, waarvoor Member vooraf toestemming heeft gegeven.
 2. Food I Love kan member de toegang tot de Members’ Club ontzeggen door middel van het account te blokkeren, dan wel het lidmaatschap op te schorten bij geen tijdige betaling. De betalingsverplichting van het lidmaatschap vervalt niet bij blokkering of opschorting en de kosten dienen alsnog te worden voldaan.
 3. Member weet dat de lidmaatschapskosten via online betaling wordt voldaan ofwel via automatische incasso. De eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Member voldaan via de aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.
 4. Wanneer member het voornemen heeft om de automatische incasso bij de bank te storneren, zal zij eerst in overleg treden met Food I Love.
 5. Food I Love brengt geen betalings-, administratie- of verwerkingskosten in rekening. Member betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte lidmaatschapskosten inclusief 21% btw.
 6. Als member het lidmaatschap (tussentijds) opzegt kunnen niet reeds betaalde kosten terug gevorderd worden.
 7. Member is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Food I Love ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website/Members’ Club of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij Food I Love of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Food I Love is het niet toegestaan om enig door haar aan member geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Food I Love geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Food I Love spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Food I Love geen invloed uit kan oefenen. Food I Love kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
 2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Food I Love beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door member betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
 3. Food I Love is niet aansprakelijk tegenover member voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover member of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Food I Love.
 4. Food I Love is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 5. Food I Love is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van member.
 6. De door Food I Love opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Food I Love is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.

 Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Food I Love haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in haar bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als Food I Love, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Food I Love gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan member Food I Love niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden tijdens het lidmaatschap van member zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan Food I Love in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van member, tenzij anders is overeengekomen of Food I Love daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. Member is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van het lidmaatschap van member van Food I Love of andere members heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Food I Love of andere members is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 Artikel 14 Persoonsgegevens

Food I Love behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met member strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 15 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door member binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Food I Love.

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Food I Love.

Bijlage I
Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst binnen tien werkdagen wilt herroepen)

Aan:                      Food I Love
t.a.v. Mevr. M. Bosmann
Buitensingel 46
9611 DG Sappemeer
Marleen@foodilove.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Scroll naar boven